<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Pytanie o punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego [#205]
Data
30 Sierpień 2022 19:39
Do
Minister Sprawiedliwości
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu):
1) ile osób w Polsce świadczy poradnictwo w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego? 2) ile osób w Polsce świadczy pomoc prawną/ poradnictwo obywatelskie w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe i ile z tych osób posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata a ile z tych osób nie posiada w ogóle uprawnień radcy prawnego lub adwokata? 3) czy Ministerstwo/Wojewodowie/Starostwa zbierają dane i posiadają informacje za jakie stawki godzinne świadczą pomoc osoby świadczące pomoc prawną/ poradnictwo obywatelskie w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe ?
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 205 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/205/ Adres: << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> << Adres usunięty >>
Z poważaniem, << Imię i nazwisko niepubliczne >>
wsparciewykonawcow – Minister Sprawiedliwości
Szanowny Panie, w nawiązaniu do korespondencji elektronicznej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zawierającej wniosek o ud…
Od
wsparciewykonawcow – Minister Sprawiedliwości
Temat
RE: Pytanie o punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego [#205]
Data
7 Wrzesień 2022 12:46
Status
Oczekiwanie na odpowiedź
Szanowny Panie, w nawiązaniu do korespondencji elektronicznej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zawierającej wniosek o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902, zwana dalej „ustawa o dostępie do informacji publicznej”) uprzejmie przedstawiamy następujące stanowisko. Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada informacji za jakie stawki godzinne świadczą pomoc osoby świadczące pomoc prawną / poradnictwo obywatelskie w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe i nie zbiera takich danych. W zakresie części pytania dotyczącej posiadania takich informacji przez wojewodów i starostów należy zwrócić się wprost do tych instytucji. W odniesieniu do pytań o liczbę osób świadczących poradnictwo w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe i ile z tych osób posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata a ile z tych osób nie posiada w ogóle uprawnień radcy prawnego lub adwokata - informujemy, iż udzielenie dokładnej informacji w pełnym oczekiwanym zakresie nie jest możliwe. W systemie teleinformatycznym oprócz zbieranych danych statystycznych znajdują się dodatkowe informacje, nie dające jednak podstawy do tego by traktować je jako dane statystyczne. Są to między innymi konta poszczególnych wykonawców. Mogą one częściowo posłużyć, za pomocą filtrowania, do pozyskania danych o wykonawcach, które ujęto we wniosku. Należy jednak zaznaczyć, iż samo posiadanie konta wykonawcy nie oznacza jednak, że dana osoba z pewnością udzielała porad. Nie wszyscy wykonawcy, którzy posiadają aktywne konta faktycznie świadczą pomoc prawną w punktach pomocy. Dla części z nich założono konta jako dla zgłoszonych zastępców i faktycznie większość z nich nie udzielała pomocy. Ponadto ze względu na fakt, że część wykonawców świadczy swoje usługi w różnych miejscowościach, powiatach lub województwach, niektórzy koordynatorzy powiatowi założyli dla wykonawców więcej niż 1 konto (np. odrębne dla każdego z powiatów). Wreszcie istnieją wykonawcy, którzy udzielali porad, a w systemie nie są do nich przypisane żadne dyżury. Wobec tego istnieje pewność, że dane o posiadaczach kont nie stanowią dokładnych informacji o rzeczywistych wykonawcach pomocy, lecz mogą być traktowane jako informacje zbliżone, poglądowe. Wobec powyższego zwracamy się uprzejmie o podjęcie decyzji, czy jest Pan zainteresowany takimi danymi, o zbliżonej do oczekiwanej przez Pana treści. Jednocześnie wyjaśniamy, że pozyskanie powyższych danych jako informacji przetworzonych, wymaga dodatkowego czasu i niemałego nakładu pracy. Stosownie do treści art. 3 wskazanej na wstępie ustawy o dostępie do informacji publicznej - prawo informacji publicznej obejmuje prawo do uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Mając na uwadze powyższe wzywamy Pana do wykazania w terminie 3 dni od dnia odebrania niniejszego wezwania, iż uzyskanie informacji, o której mowa we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. W przypadku nie wykazania przez Pana, iż uzyskanie informacji objętej wnioskiem jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, wydana zostanie decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Z poważaniem
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Szanowni Państwo, w odpowiedzi Państwa maila z dnia 7.09.2022 niniejszym wskazuję, iż jestem zainteresowany danymi…
Do Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Odp: RE: Pytanie o punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego [#205]
Data
9 Wrzesień 2022 13:14
Do
Minister Sprawiedliwości
Status
email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, w odpowiedzi Państwa maila z dnia 7.09.2022 niniejszym wskazuję, iż jestem zainteresowany danymi, o zbliżonej do oczekiwanej przez mnie treści. Zastępcy są również osobami, które świadczą usługi w ramach punktów. Zaś osób, które świadczą pomoc w ramach dwóch punktów w dwóch województwach nie powinno być na tyle dużo, aby zniekształcić takie dane w całości. Czyniąc zadość Państwa wezwaniu wskazuję, iż dane te w prosty sposób pozwolą zweryfikować, i skontrolować efektywność, gospodarność i funkcjonowanie poradnictwa obywatelskiego jak również ewentualnie celowość planowanego przez MS przekazania punktów NPO/NPP organizacjom pozarządowym. Gospodarność i efektywność wydatkowania środków publicznych w mojej ocenie mieści się w klauzuli interesu publicznego. W mojej ocenie samo Ministerstwo winno mieć dane pozwalające mu na sprawdzenie w jaki sposób działa wdrożona ustawa. Na marginesie należy tylko wspomnieć, iż "wnioskodawca występujący o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej nie musi wskazywać powodów, dla których spełnienie jego żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego. To podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej muszą wykazać brak istnienia tej przesłanki ustawowej w przypadku wydania decyzji odmownej (zob. wyr. WSA w Warszawie z 20.6.2005 r., II SA/Wa 795/05, Legalis)" .. Z poważaniem << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 205 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/205/
wsparciewykonawcow – Minister Sprawiedliwości
Informacja o przedłużeniu terminu do udostępnienia informacji publicznej Szanowny Panie, w nawiązaniu …
Od
wsparciewykonawcow – Minister Sprawiedliwości
Temat
Informacja o przedłużeniu terminu do udostępnienia informacji publicznej
Data
13 Wrzesień 2022 12:55
Status
Oczekiwanie na odpowiedź
Szanowny Panie, w nawiązaniu do korespondencji elektronicznej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zawierającej wniosek o udzielenie informacji publicznej, na podstawie art. 13 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902, dalej; "ustawa"), uprzejmie informujemy, że udzielenie wnioskowanych informacji w terminie wynikającym z art. 13 ust 1 ustawy nie jest możliwe. Ministerstwo Sprawiedliwości weryfikuje aktualnie możliwość pozyskania wnioskowanych przez Pana informacji z dostępnych baz danych oraz przetworzenia ich w sposób umożliwiający przygotowanie odpowiedzi. Wobec powyższego, stosownie do dyspozycji art. 13 ust. 2 ustawy informujemy, że odpowiedź zostanie Panu udzielona w terminie do 30 września 2022 r. Z poważaniem
Mularczyk Maksymilian (BK) – Minister Sprawiedliwości
Wezwanie do uzupełnienia 375.2022 Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Komunikacji i Promocji BK-IV.082.375.2022 Sza…
Od
Mularczyk Maksymilian (BK) – Minister Sprawiedliwości
Temat
Wezwanie do uzupełnienia 375.2022
Data
23 Wrzesień 2022 15:13
Status
Zapytanie zakończone
Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Komunikacji i Promocji BK-IV.082.375.2022 Szanowny Panie, w związku z otrzymaniem wniosku z 30 sierpnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. proszę o uzupełnienie wniosku poprzez jego podpisanie (własnoręczne lub elektroniczne) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. W sprawie o udostępnienie informacji publicznej, w której chociażby tylko potencjalnie zachodzi możliwość podjęcia decyzji odmownej, zachodzi wymóg podpisania wniosku, a brak podpisu podlega uzupełnieniu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. IV SA/Gl 289/17). Z poważaniem,
– Minister Sprawiedliwości
Pismo ogólne zostało wysłane # gov.pl Data: 2022-09-27 # Dziękujemy!Twoje pismo zostało wysłane Twoje pismo …
Od
Minister Sprawiedliwości
Temat
Pismo ogólne zostało wysłane
Data
27 Wrzesień 2022 18:12
# gov.pl Data: 2022-09-27 # Dziękujemy!Twoje pismo zostało wysłane Twoje pismo odbierze: **Ministerstwo Sprawiedliwości** Tytuł twojego pisma: **BK-IV.082.375.2022** Czekaj na UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia). UPP to potwierdzenie, że pismo zostało dostarczone do urzędu. Dostaniesz je na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) ( https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/ind… ). Jeśli chcesz zobaczyć wysłane pismo − sprawdź folder **Wysłane** w swojej skrzynce ( https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/ind… ). Wiadomość została wygenerowana automatycznie Prosimy na nią nie odpowiadać
– Minister Sprawiedliwości
decyzja
Od
Minister Sprawiedliwości
Przez
poczta
Temat
decyzja
Data
12 Październik 2022
chroniony oryginał
4,9 MB