REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

przez: Transparenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
KRS 0000796728, REGON 383965500, NIP 1182197864
przy użyciu: Serwisu Internetowego zapytajwladze.pl
wersja z dnia 23 czerwca 2020 r.
§ 1 [Przepisy ogólne]
1. Usługodawcą jest „Transparenta Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Zielna 14/2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796728 REGON 383965500, zwana dalej: „Usługodawcą”
2. Usługodawca świadczy usługi – wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną (zwane dalej: „Usługami”) poprzez serwis internetowy o nazwie zaptajwladze.pl, zwany dalej „Serwisem”.
3. Usługi te polegają na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z systemu rozwiązań teleinformatycznych zawartych w Serwisie – Systemu Dostępu do informacji publicznej, zwanego dalej: lub „Systemem”. Celem systemu jest ułatwienie Klientowi uzyskania informacji publicznej zgodnej z definicją ustawy o dostępie o informacji publicznej, zwanej dalej: „Informacją Publiczną”, online, bez wychodzenia z domu, opublikowanej w Serwisie z prawem do wglądu dla wszystkich przeglądających serwis. Świadczenie tych Usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość a rezultat Usług jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.
4. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Klientem”.
5. Podmiotem jest podmiot, o których mowa w art. 4 ustawy o dostępie o informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
6. „Zapytania” jest formą przechowywania wszelkich „Informacji Publicznych” oraz aktualnie toczących się spraw w wniosku Usługodawcy dostępnych dla każdego, a zamieszczonych na portalu zapytajwaldze.pl w zakładce Zapytania.
7. Usługodawca nie świadczy Usług w sposób inny niż określony w ust. 2, w szczególności nie prowadzi stacjonarnego biura, w którym możliwe byłoby osobiste spotkanie z Klientem. Jedyną możliwością skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę są środki porozumiewania się na odległość, tj. e-mail, e, względnie – telefon, Skype, komunikatory internetowe, listownie lub inne środki.
8. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
9. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj.
a) na adres e-mail podany przez Klienta;
b) poprzez telefon.
10. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione za wyłączeniem odpowiedzi stanowiących informację publiczną.
11. Usługodawca nie świadczy Usług polegających na:
a) reprezentowaniu wszelkich interesów jednej strony przeciwko drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzonych przez adwokatów radców prawnych lub pod ich nadzorem:
-Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w sprawach cywilnych;
-Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w sprawach karnych;
-Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w przypadkach sporów pracowniczych;
-Doradztwa łącznie z reprezentowaniem w przypadkach sporów w sprawach administracyjnych
c) przygotowaniu dokumentacji patentowej łącznie z reprezentacją przed urzędami ds. własności intelektualnej lub urzędami patentowymi.
d) Działalności notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.
e) usługodawca udostępnia usługę wysłania zapytania o informację publiczną przez Usługodawcę,
f) usługodawca natomiast może świadczyć usługę pomocy w znalezieniu odpowiedniego radcy prawnego lub adwokata do reprezentacji sądowej lub przedsądowej. W takim wypadku stroną umowy o świadczenie pomocy prawnej jest wobec Klienta radca prawny lub adwokat.
g) Usługodwca nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych i nie wybiera oraz nie
modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
§ 2 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi]
1. Do korzystania z Usługi wymagane są:
a) stały dostęp do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
c) włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
e) programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 (w szczególności plików DOCX) oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
2. Pliki załączane przez Klienta mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: PDF, doc, docx, rtf, jpg, gif, tif, tiff, zip. Pliki w innych formatach mogą być nieodczytane przez Serwis.
3. Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi: 15 MB
4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Systemu zapytajwladze.pl, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji „Pomoc/Help”, dostępne tutaj:. Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Systemu zapytajwladze.pl.

§ 3 [Klient]
1. Korzystającym z Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy).
2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
3. Klient przystępując do Usługi wyłącza postanowienia własnych regulaminów, chyba że Usługodawca wyraźnie potwierdzi pisemnie warunki regulaminu Klienta.
4. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.Usługodawca, świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych.
6. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta każdym czasie.
7. Każdy może rozpowszechniać oraz korzystać z treści zamieszczonych w serwisie uzyskanych w trybie ustawy o informacji publicznej
8. Każdy może w granicach określonych przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego korzystać z treści zamieszczonych na Serwisie, z przestrzeganiem praw autorskich, w szczególności mając na uwadze treść § 1 ust. 6.
9. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza (świadomy skutków i odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych), że
a)nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., nr 455), lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy powyższych czynów.
b)nie zamierza dopuszczać się jakichkolwiek czynów zabronionych przez ustawę – Kodeks karny skarbowy, Kodeks Karny czy Kodeks Wykroczeń.

§ 4 [Zadanie Pytania o informację publiczną]
1. Usługa „Zadania Pytania o informację publiczną” polega na zadaniu pytania sporządzonego przez Klienta za pośrednictwem portalu zapytajwladze.pl.
2. Podmiotem, do którego może być kierowane „Zadanie Pytania o informację publiczną” są wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy o dostępie o informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
3. „Zadanie Pytania o informację publiczną” następuje w imieniu i na rzecz Klienta za pośrednictwem portalu zapytajwladze.pl Usługodawcy.
4. Klient, który chce zadać Pytanie, w formularzu wpisuje imię lub pseudonim oraz adres poczty elektronicznej. Dodatkowo Klient podaje adres który nie jest ujawniany publicznie na portalu zapytajwladze.pl.
5. Usługodawca zobowiązuję się do nieudostępniania osobom trzecim danych Klienta, chyba, że zobowiąże go do tego Sąd lub Prokuratura.
6. Klient otrzymuje informacje e-mailowe o statusie jego sprawy, a także inne informacje niezbędne do korzystania z Usług, jak również prośby o wystawienie opinii, wiadomości dotyczące egzekwowania przestrzegania przepisów prawa, lub Regulaminu, informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu.
7. Klient w serwisie zapytajwladze.pl zadaje Pytanie w ten sposób, iż:
a) w polu „Wpisz tytuł pytania” wpisuje tytuł pytania;
b) w polu „Wpisz treść pytania” wpisuje jego treść. Klient powinien jak najdokładniej i konkretniej zadać pytanie oraz sprecyzować czy żądaną informację lub żądany konkretny dokument stanowiącego informację publiczną, którą chciałby uzyskać;”.
8. Zadane pytanie umieszczane jest w ogólnodostępnym dla każdego „Poznaj zapytania” zakładka na stronie Pytania i Odpowiedzi.

§ 5 [Nieodpłatność]
1. Usługa „Zadania Pytania o informację publiczną” jest nieodpłatna.


§ 6 [Prawo odstąpienia od umowy]
1. Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.
2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
4. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał podmiotowi zapytanie lub wysłał skargę). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu „Zadania Pytania o informację publiczną” sporządzenia „Skargi” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem „Pytania o informację publiczną” sporządzenia „Skargi” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez Prawnika, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści pisma). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

§ 7 [Publikacja treści Pytania i Porady]
1. Klient wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę w „Zapytania” zarówno treści zadanego „Pytania o informację publiczną”, jak i przesłanych przesłanej przez Podmiot treści informacji publicznej oraz innych doręczonych Usługodawcy dokumentów przez Podmiot.

2. Treść zadanego „Pytania o informację publiczną”, jak i przesłanych przesłanej przez Podmiot treści informacji publicznej oraz innych doręczonych Usługodawcy dokumentów przez Podmiot opublikowana jest ogólnie dostępna.

§ 8 [Pozbawienie Klienta możliwości korzystania z Systemu]
1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Klienta możliwości korzystania z Systemu zapytajwladze.pl w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź dobrych obyczajów w szczególności udręczania adresata wniosku;

§ 9 [Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies]
1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są szczegółowo określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one w zakładce Regulaminy.
2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Klient przed przesłaniem stanu faktycznego lub jakichkolwiek danych lub dokumentów jest zobowiązany dokonać anonimizacji danych osobowych należących do osób trzecich, chyba że przekazanie danych osobowych jest obiektywnie uzasadnione ze względu na charakter „Zapytania o informację publiczną”, co umożliwi uzyskanie odpowiedzi na „Zadane pytanie o informację publiczną”.
4. Klient jest zobowiązany nie przekazywać większej ilości danych osobowych niż to konieczne do wykonania usługi przez Usługodawcę.
5. Z uwagi na ilość umów o świadczenie usług Usługodawca nie posiada możliwości technicznych i organizacyjnych, które umożliwiłyby weryfikację stanów faktycznych oraz załączników przekazywanych przez Klienta pod kątem tego, czy nie zawierają one danych osobowych osób trzecich, a następnie usunięcie nadmiarowych danych osobowych. W związku z powyższym w wyniku działań Klienta Usługodawca może dochodzić do przetwarzania przez Usługodawcę tak zwanych danych niezidentyfikowanych (danych UFO), o których mowa w art. 11 RODO.
6. Jeżeli Klient przekazuje jakiekolwiek dane osobowe (swoje i/lub osób trzecich), Usługodawca ma podstawy zakładać, że Klient uzyskał te dane osobowe legalnie i bez naruszania obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku, gdy Klient nie zastosuje się do powyższych zasad i z tego powodu:
a) osoby trzecie wysuną pod adresem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia lub
b) zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie przez właściwy organ państwowy,
co będzie wiązało się z powstaniem szkody po stronie Usługodawcy (np. w postaci wypłaconego zadośćuczynienia lub zapłaconej administracyjnego kary pieniężnej), Usługodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 10 [Odpowiedzialność Usługodawcy]
1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
a) niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§ 2)
b) braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
c) siły wyższej;
d) awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;
e) niewłaściwego korzystania z Systemu zapytajwladze.pl przez Klienta;
f) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu.
g) Oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Klienta lub od Klienta do Usługodawcy jako Spam.
h) Niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu, w szczególności zasad „Zadawania Pytania o informację Publiczną” bądź wniesienia „Skargi”.
2. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.
3. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
4. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.
5. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawarte linki na portalu zapytajwaldze.pl oraz za zawartość stron, do których kierują rzeczone linki. Odpowiedzialność za zawartość stron ponoszą administratorzy i właściciele stron, do których kierują linki.
6.Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, iż forma, zawartości oraz cel jego Pytań o informację publiczną są zgodne z obowiązującym prawem i nie naruszają dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. Jeżeli zaś zawinienie czynią powyższe to zobowiązani są do zwolnienia Usługodawcy od odpowiedzialności.
7. Usługodawca nie odpowiada i nie gwarantuje uzyskania informacji publicznej i nie gwarantuje działania portalu zapytajwladze.pl .

§ 11 [Postępowanie reklamacyjne]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres w formie elektronicznej (np. za pośrednictwem portalu facebook https://www.facebook.com/zapytajwladze/ lub pismenie na adres Zielna 14/2, 05-850 Ożarów Mazowiecki).
2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
a)oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
b) wskazanie Pytania o informację publiczną, z którą wiąże się reklamacja (w tym numeru Pytania);
c) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
d) wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację.
3. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji w sposób wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. lit. a zawierającą propozycję załatwienia reklamacji.
4. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
a) jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji,
b) po zaakceptowaniu propozycji rozpatrzenia reklamacji przez Klienta.
5. Przy składaniu reklamacji Usługodawca nie wymaga okazania faktury, ponieważ z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności (usługi) zapłata dotyczyła. Konsument może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Ich wyszukiwarka dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
6. Usługodawca informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z:
a) Pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
b) Mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości.
c) Pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, opłata wg taryfy operatora) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
d) Platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
7. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Klient jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec nich stosowany przez Usługodawcę.
2. Wszelkie spory między Klientem a Usługodawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem – sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wnikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Niniejszy regulamin wyłącza zastosowanie polskiego międzynarodowego prawa prywatnego oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.