(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Wrocław Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#305]
Data
23 Kwiecień 2023 20:42
Do
Wrocław
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 305 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/305/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
Joanna Wąsek – Wrocław
wezwanie do zapłaty WSR-ZL.604.2.62.2023.JW Wrocław, 05 maja 2023 r. …
Od
Joanna Wąsek – Wrocław
Temat
wezwanie do zapłaty
Data
9 Maj 2023 08:49
Status
Zapytanie zakończone
WSR-ZL.604.2.62.2023.JW Wrocław, 05 maja 2023 r. W E Z W A N I E Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r. nr 120) wzywam Wnioskodawcę zgłoszenia nr 305 do wniesienia opłaty - w związku z wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2023 r., nadesłanym drogą elektroniczną, w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie – w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych i 00/100), w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania o wysokości opłaty. Opłatę można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej UM lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO Bank Polski S.A. 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452. Jednocześnie informuję, że wnioskodawca może nie zgodzić się z wysokością opłaty i wycofać wniosek w ww. terminie. W przypadku braku uiszczenia wpłaty w terminie oraz niewycofania wniosku zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. wnioskodawca (dane wnioskodawcy zanonimizowane) wystąpił do tutejszego Wydziału o udostępnienie następujących informacji : 1) Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie?; 2) Co do ilu drzew odmówiono wycinki?; 3) Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystyki?; 4) W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinki drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką?; 5) Czy są prowadzone statystyki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? 6) Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Po przeanalizowaniu ww. wniosku stwierdzono, że brak jest możliwości udostępnienia informacji w żądanym zakresie w trybie udostępniania informacji publicznej, gdyż wnioskowane do udostępnienia dane są informacjami związanymi z ochroną środowiska i podlegają ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepisy ww. ustawy są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ) i mają zastosowanie do informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niezależnie od tego, jaka podstawa prawna jest wskazana we wniosku o udostępnienie informacji. Wnioskowana do udostępnienia treść mieści się w definicji zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, gdyż dotyczy środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów. W myśl art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. W myśl § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1, 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415) – opłata za wyszukanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Dowód uiszczenia opłaty można również przesłać na adres e-mail osoby prowadzącej sprawę. Wobec powyższego żądane informacje o środowisku zostaną udostępnione po przesłaniu lub okazaniu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-10, dowodu wpłaty w ww. terminie. Pouczenie Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Sporządziła: Joanna Wąsek – samodzielny referent, tel. +48 71 799 67 73 e-mail: <<adres e-mail>> Łączę wyrazy szacunku, Joanna Wąsek tel. (71) 799-67-73 Administratorem Państwa danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: <<adres e-mail>> | Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosobowe
– Wrocław
Brak tekstu komunikatu
Od
Wrocław
Przez
wyślij
Temat
Data
9 Maj 2023 08:55
Status
Zapytanie zakończone
Niezatwierdzone załączniki:
wsr-zl6042622023jw.pdf
PDF W toku
528,0 KB
Joanna Wąsek – Wrocław
informacja o środowisku [zaciemnione] WSR-ZL.604.2.62.2023.JW Wrocław, 23 maja 2023 r. Dotyczy: udostępn…
Od
Joanna Wąsek – Wrocław
Temat
informacja o środowisku
Data
25 Maj 2023 12:50
[zaciemnione] WSR-ZL.604.2.62.2023.JW Wrocław, 23 maja 2023 r. Dotyczy: udostępnienia informacji nt. gospodarki drzewostanem W dniu 24 kwietnia 2023 r. do tut. Organu wpłynął w formie elektronicznej wniosek (zanonimizowane dane wnioskodawcy) w sprawie udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania: 1) Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie?; 2) Co do ilu drzew odmówiono wycinki?; 3) Ile drzew jest na terenie Organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez Organ, czy są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystyki?; 4) W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinki drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką?; 5) Czy są prowadzone statystyki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? 6) Czy Organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Po zapoznaniu się z jego treścią, w oparciu o ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poniżej udzielam odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania. Ad. 1. ROK *Ubytki drzew (szt.) 2015 13 123 2016 15 473** 2017 2 767 2018 7 730 2019 1 634 2020 4 066 2021 2 874 2022 3 475 *dane w rozumieniu formularza SG-01 (Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska – Dział 3),** potwierdzono usunięcie 2 349 drzew Ad. 2. W latach 2015-2022 odmówiono wycinki w stosunku do 4061 szt. drzew. Ad. 3 W ramach budowy systemu do zarządzania zielenią "Platforma e-Zieleń" Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił przeprowadzenie szczegółowych inwentaryzacji na wybranych terenach, gdzie odpowiada za utrzymanie zieleni. Inwentaryzacją objęto 325 ha, gdzie wykazano łącznie ok. 42 tys. drzew. Ad. 4 Nie powoływano biegłych w celu otrzymania opinii dotyczącej oceny wartości przyrodniczej drzew i ich stanu przed wycinką. Ad. 5 Tut. Organ nie prowadzi statystyk żywotności drzew nasadzonych w ramach kompensacji przyrodniczej. Ad. 6 W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności. Posiadacz nieruchomości chcąc uzyskać umorzenie odroczonej opłaty gwarancyjnej musi wystąpić do właściwego organu ze stosownym wnioskiem. Dopiero, bowiem wniosek strony może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie umorzenia bądź odmowy umorzenia naliczonej opłaty. Podczas oględzin w terenie, kontrolowane są nasadzenia i w przypadku zachowania żywotności opłata jest umarzana w całości lub proporcjonalnie. Sporządziła: Joanna Wąsek – samodzielny referent, tel. +48 71 799 67 73, [zaciemnione] Łączę wyrazy szacunku, [zaciemnione] tel. (71) 799-67-73 . Administratorem Państwa danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [zaciemnione] | Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosobowe
Joanna Wąsek – Wrocław
informacja o środowisku odpowiedź Administratorem Pa?stwa danych osobowych jest: Prezydent Wroc?awia, pl. Nowy Tar…
Od
Joanna Wąsek – Wrocław
Temat
informacja o środowisku odpowiedź
Data
1 Czerwiec 2023 13:01
Administratorem Pa?stwa danych osobowych jest: Prezydent Wroc?awia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroc?aw, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: <<adres e-mail>> | Cel przetwarzania Pa?stwa danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wype?nienia obowi?zku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania w?adzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczeg??owe: http://bip.um.wroc.pl/daneosobowe
– Wrocław
Brak tekstu komunikatu
Od
Wrocław
Przez
wyślij
Temat
Data
1 Czerwiec 2023 13:08
Niezatwierdzone załączniki:
wsr-zl6042622023jw-odpowiedz.pdf
PDF W toku
421,4 KB