WZÓR ODOWŁANIE OD DECYZJI ODMAWIAJĄCEJ UDZIELENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

………………, …………… r.

(miejscowość, data)

Odwołujący:

(Imię nazwisko)………..,

zam. ul. …….., (kod, miejscowość)

 

Do

(nazwa organu/podmiotu, do którego wysyłamy pocztą listem poleconym skargę poprzez EPUAP, skargi nie wysyła się do Sądu)

ul. ……………, …-….. ….. (Kod, miejscowość)

(zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organ winien przesłać sam odwołanie właściwemu organowi do jego rozpoznania w przypadku zaś braku takiego organu odwołanie powinno zostać potraktowane jako wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy )

 

Znak sprawy:…… (należy wskazać znak sprawy/pisma które odmawia )

Odwołanie od decyzji z dnia…. (organu/podmiotu)

Niniejszym w imieniu własnym na podstawie art. 16 ust. 2 pkt ustawy o dostępie do informacji publicznej składam odwołanie od decyzji z dnia ……. (organu/podmiotu).

(Należy uzasadnić dlaczego nie zgadzamy się z decyzją. Odwołanie nie musi zawierać żadnych szczególnych warunków. Najważniejsze jest wskazanie decyzji oraz faktu, że się z nią nie zgadzamy)

 

Decyzja od zwykłego pisma różni się tym że powinna zawierać:1) oznaczenie organu administracji publicznej;2) datę wydania;3) oznaczenie strony lub stron;4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie; 6) uzasadnienie faktyczne i prawne; 7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;8)  podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji;9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego - pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

………………………………

(Odręczny podpis odwołującego składający się z imienia i nazwiska)

Wskazówki

* Pola zaznaczone na żółto należy usunąć zaś pola wykropkowane wypełnić.

** Odwołanie przysługuje tylko, jeżeli została wydana decyzja. Jeżeli decyzja odmowna nie została wydana można od razu składać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

*** Po rozpoznaniu decyzji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pobierz ten dokument w wersji word (.doc)