WZÓR SKARGI NA BEZCZYNNOŚĆ W PRZYPADKU ODPOWIEDZI NIE ZAWIERAJĄCEJ ŻĄDANEJ INFORMORCJI PUBLICZNEJ POSIADANEJ PRZEZ ORGAN/PODMIOT

………………, …………… r.

(miejscowość, data)

                                                                            Wojewódzki Sąd Administracyjny

w ……….. (sąd położony według miejsca siedziby podmiotu/organu jest 16 sądów wojewódzkich https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_s%C4%85d_administracyjny  )

                                                                            ul. ……… ….-…. …….. (Kod, miejscowość)

                                                                            za pośrednictwem

……………. (nazwa organu/podmiotu, do którego wysyłamy pocztą listem poleconym skargę poprzez EPUAP, skargi nie wysyła się do Sądu)

                                                                            ul. ……………, …-….. ….. (Kod, miejscowość)

Skarżący:

(imię nazwisko)………..,

zam. ul. …….., (kod, miejscowość)

                                                                              PESEL: ……….  lub KRS (w przypadku organizacji -osoby prawnej)

Organ: (podmiot np. spółka Skarbu Państwa):

……………… (nazwa organu/podmiotu do którego wysyłamy pocztą listem poleconym skargę, skargi nie wysyła się do Sądu)

ul. ……………, …-….. ….. (Kod, miejscowość)

znak pisma/sprawy: ……. (należy wpisać numer, znak zawarty w odpowiedzi od organu/podmiotu)

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

 

Na podstawie art. 3 § 2 pkt 8, art. 50 § 1, art. 52 § 2 i art. 54 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. –Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 21 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność …… (wskazać podmiot/organ), zarzucając naruszenie art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem i wnoszę o:

1)   zobowiązanie …………… (organ, podmiot) do udzielenia żądanej informacji publicznej w całości w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi,

2)   zobowiązanie …………… (organ, podmiot) do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie,

3)   rozpoznanie w trybie uproszczonym (na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron – o rozstrzygnięciu dowiesz się z wysłanego przez Sąd do Ciebie wyroku, jeżeli chcesz wyznaczenia rozprawy należy napisać – o wyznaczenie rozprawy),

4) zasądzenie kosztów postępowania od organu na rzecz skarżącego (w przypadku wygranej 100 zł zostanie Tobie zwrócone).

 

UZASADNIENIE

Dnia ……….. złożyłam/em drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu zapytajwladze.pl wniosek do …………… (organ, podmiot) o udostępnienie informacji publicznej poprzez zadanie pytania/lub wniosek o nadesłanie dokumentu w postaci………. (należy napisać pytanie lub wniosek o nadesłanie żądanego dokumentu). Do dnia złożenia niniejszej skargi nie otrzymałam/em odpowiedzi w postaci wszystkich żądanych dokumentów/ na wszystkie moje pytania w szczególności. Organ nie wydał też decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył ustawowy, 14-dniowy termin wskazany w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ nie odpowiedział w pełni na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Nie nadesłał odpowiedzi na wskazany w mailu adres mailowy za pomocą, którego miała zostać udostępniona informacja publiczna i tym samym nie została ona udostępniona publicznie na portalu zapytajwladze.pl

 

Dowód: wydruk zapytania o informację publiczną ze strony zapytajwladze.pl

 

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ jest zobowiązany, zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do udostępniania informacji publicznej będącej w jego posiadaniu.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ww. ustawy udzielenie informacji publicznej powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten minął.

 

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że organ pozostaje w bezczynności w załatwieniu przedmiotowego wniosku, wobec czego wnoszę jak na wstępie.

………………………….

( imię i nazwisko - odręczny podpis osoby składającej skargę)

 

Załączniki:

1.           odpis skargi wraz z załącznikami (należy wysłać dwie skargi i do każdej z nich należy załączyć załączniki tj. wydruk zapytania o informacje publiczną ze strony zapytajwladze.pl oraz wydruk/dowód uiszczenia przelewu w wysokości 100 zł na konto Sądu do którego składaną jest skarga stanowiącego obligatoryjną opłatę od skargi, odpis KRS tylko w przypadku gdy np. skargę składa organizacja pozarządowa ),

2.           odpis KRS tylko w przypadku gdy np. skargę składa organizacja pozarządowa (usnąć podpunkt w przypadku składania skargi przez obywatela nie organizację osobę prawną),

3.           wydruk zapytania o informacje publiczną ze strony zapytajwladze.pl,

4.           wydruk/dowód uiszczenia przelewu w wysokości 100 zł na konto Sądu nr konta na stronie Sądu, do którego składana jest skarga stanowiącego obligatoryjną opłatę (wpis) od skargi.

 

Wskazówki

 

* Pola zaznaczone na żółto należy usunąć lub wybrać właściwe zaś pola wykropkowane wypełnić.

 

**Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym musi jednak Ciebie reprezentować radca lub adwokat.

Pobierz ten dokument w wersji word (.doc)