klauzula1-pozyskaniedanychosobowychodosobyktrejdanedotycz

Dokument ten jest częścią wniosku "Scieżki rowerowe".

/ 2
PDF herunterladen
Klauzula nr 1
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
(
NA PODSTAWIE 
PRZEPIS
U
 
PRAWA)
 

i
/Pan
a
 
dane osobowe, by m


 
Pan
i/Pan
 

 


 

profilowane.
 
Kto administruje moimi danymi?
 

 

jest 
Prezydent m.st. Warszawy,
 

w Warszawie
 
(00
-
950), Pl. Bankowy 3/5
.
 
 

 


o
 

 

iod@um.warszawa.pl
.
 

twarzane?
 

 
J
est
 
to
 


 

 

tury 
 

 

 

 

 
Pani
/Pana dane osobowe 

 
 
a)
 

 
 

 
b)
 

 
 
m.st. Warszawy (zai

 
wnioskiem)oraz 
ewidencjonowania jego przebiegu,
 
c)
 
archiwalnym.
 

 


1
. 
 


 

 
Pani/

wymagany przepisami prawa,
 
 
tj
. 
przez okres 
m

ww. 
pkt a
)
 
i b
)
.
 
 
Potem, zgodnie z przepisami, 

 

.
 
                    
         
 
1
1

Klauzula nr 1
 
 
 

 
Odbiorcami 
Pani/Pana
 
danych osobowych
 


:
 
a)
 

powierzy
 
przetwarzanie danych osobowych,
 
 
w 

 

 
podmioty 


m.st. Warszawy 

pocztowe;
 
b)
 
organy publiczne
 
i inne podmioty

 

 
 

 
moich danych
?
 

 
Ma 
Pani/Pan
 
prawo do
: 
 
1.
 

sobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 
2.
 

nia) danych osobowych
;
 
3.
 

, 
w
 
przypadku gdy:
 

 

 
inny
 

 

 
nie ma podstawy prawnej do przetwarzania 
Pan
i/Pana
 
danych osobowych;
 

 

 
Pan
i
/Pan
 

ne 
prawnie uzasadnione podstawy 
przetwarzania;
 

 
Pan
i
/Pan
a
 

m;
 

 
Pan
i
/Pan
a
 
dane
 


 


z
 

 
4.
 

;
 
5.
 
sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych
 

 


 

 

 

  
6.
 
Wniesienia skargi do Preze

2
 
w
 
przypadku 

 
m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych
.
 

 

u
 
prawo do przenoszenia danych
.
 
 
                    
         
 
2
 
U
l. Stawki 2, 00
-
193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606
-
950
-
000
.
2