Untitled

Dokument ten jest częścią wniosku "request for document".

/ 2
PDF herunterladen
KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWO•CI I KONSUMENT†W 
 Dyrektor generalna Commission europ‡enne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGI… -Tel. +32 22991111 Bruksela 
JUST/C1/BM/lnt/4344971  
    
—————— —————    
——————————————————————————    
 Przedmiot: 
Pana wniosek o umo–liwienie 
dostƒpu do dokument⁄w ‹ 
Ref GestDem 
nr 2022/1941 Szanowny Panie! Odpowiadamy na Pana e-mail z dnia 31 marca 2022 r., zarejestrowany w tym samym dniu pod powy–szym numerem. Zwraca siƒ Pan o dostƒp do wezwania skierowanego do rz›du/premiera Rzeczypospolitej Polskiej do zap−aty kwoty powsta−ej na skutek 
braku 
zastosowania siƒ do postanowienia w sprawie ‰rodk⁄w tymczasowych wiceprezesa Trybuna−u Sprawiedliwo‰ci Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r., wydanego w ramach sprawy C-204/21 R. 
Dokumenty, o kt⁄rych dostƒp Pan wnosi zosta−y zarejestrowane pod nastƒpuj›cymi numerami: Ares(2022)3931374 
z dnia 25 maja 2022 r.; Ares(2022)3201823 
z 25 kwietnia 2022 r.; Ares(2022)2139444 
z dnia 23 marca 2022 r.; Ares(2022)1275553 
z dnia 21 lutego 2022 r.; Ares(2022)409447 z dnia 19 stycznia 2022 r. ‹ wszystkie zaadresowane do Sta−ego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej przez Dyrektor Generaln› Dyrekcji Generalnej ‹ Wymiar Sprawiedliwo‰ci i Konsumenci. 
Po zbadaniu tych dokument⁄w na podstawie przepis⁄w rozporz›dzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostƒpu do dokument⁄w z przykro‰ci› muszƒ Pana poinformowa„, –e nie mo–emy pozytywnie rozpatrzy„ wniosku z uwagi na wyj›tek od przys−uguj›cego prawa dostƒpu okre‰lony w art. 4 tego rozporz›dzenia. Dokumenty, o dostƒp do kt⁄rych Pan prosi odnosz› siƒ do trwaj›cego postƒpowania s›dowego przed Trybuna−em Sprawiedliwo‰ci Unii Europejskiej dotycz›cego mo–liwego naruszenia przepis⁄w prawa UE (numer Curia C-204/21). Ujawnienie tych dokument⁄w naruszy−oby dialog pomiƒdzy Komisj› i 
Rzeczpospolit› Polsk› 
i zmniejszy−oby szansƒ na polubowne rozwi›zanie sporu tak–e podczas trwaj›cego postƒpowania s›dowego. Rozpatrzyli‰my tak–e mo–liwo‰„ czƒ‰ciowego udostƒpnienia dokument⁄w, kt⁄rych 
dotyczy wniosek. Jednak–e wyj›tek stosowany w niniejszym przypadku dotyczy ca−o‰ci –›danych dokument⁄w.
1

c
 


 Zgodnie z art. 7 ust. 

 1049/2001 ma Pan p

ponownego wniosku do Komisji, z 

 
 

 terminie 15 dni 
roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma na ad
res: 
European Commission 

Secretariat-General 

Transparency, Document Management & Access to Docum
ents (SG.C.1)  
BERL 7/076 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

lub e-mailem na adres: 
sg-acc-doc@ec.europa.eu
 
 
-

an po

-mail 
poprzez udzielenie odpowied
zi na adres 
JUST-C1@ec.europa.eu
. 

aniem        (podpisano elektronicznie) 
 Ana G
ALLEGO
 Dyrektor Generalna
2